The pathological Swedish Russian-baiting.

(English)

The Swedish Russian-baiting – Russophobia –

Is not a new phenomenon although it is now personified by the traitor and russian-hater Carl Bildt.  No, it has deeper ancestry than that. Already in the 1200s Birger Jarl attacked the Russian Novgorod State and was defeated by Prince Alexander Nevsky in the Battle of the Neva (whence also Alexander got his “surname”). On the 16- and 1700s Swedish kings ravaged Poland and Russia until Charles XII was defeated by Peter the Great in the Battle of Poltava. Already then some local Cossacks tried to betray their country and czar under the chieftain Mazepa, while others remained patriotic and fought against the invaders, just as today in the Donbass and in Novorossiya. In the 1800s it was time again, with the same failed result as before. This time the Russians retaliated by raiding along the Swedish Baltic coast and in addition, Sweden lost Finland to Russia. Note that in all cases except one, it has been Sweden who have gone on the attack against Russia and then Russia has counterattacked and defeated the invaders. These repeated historical losses are the basis for today’s almost institutionalized russophobia in Sweden. The rulers have since that time gratefully made use of “the Russians” as intimidation items in their propaganda, and the Swedish people have, unfortunately, for lack of objective information, become the victim of this propaganda. There is hardly any Swedish leader who has been fairly pragmatic, objective or neutral in relation to Russia. Maybe Olof Palme is an exception, but even this is doubtful. Carl Bildt, however, took the opportunity to make big money in Russia, doing shady business in the days during the catastrophic Yeltsin era, without shame. This hypocrisy is only surpassed by himself when he rub shoulders with the Nazis in the Kiev junta and calls them “harmless nationalists”, despite all evidence to the contrary. But then he is from a family of Baltic Russian-haters with dim past.

The Swedish press, TV and radio, yes all the mass media has fallen into unison chorus of Russia’s detractors as unintelligent parrots, without shame, without thinking and without caring if they deliberately lie to the Swedish people. Articles emerge “on order” from these uncredible gossip-media constantly, where, it is “explained” with adult voice to the people that they should detest Russia and the Russians, that they are dangerous, undemocratic, etc. And woe to him who opposes the media’s lies – he is immediately branded as “Putin-Agent”, “old-communist”, “national-fascist” and so on. Media always manage to timely dig up some Russian oppositionist describing how “bad” everything is in Russia. It’s not that hard to find such people, especially not against payment, in a country of 145 million inhabitants. That these people are null and void in their home country and are regarded as charlatans is of course not mentioned. That the country’s president has over 85% popular support is “explained” our “objective” media with “the Russians do not know their own good” or “they are all deceived, and do not know the facts”, unlike the “all-knowing” Swedish media from abroad.

Our fake mass media have a great responsibility when they deliberately mislead and lie to the Swedish people and thus foment hatred against a neighboring people of 180 million (including those who do not currently live in Russia). Getting the Russians hatred with mother’s milk, as “poor” Carl Bildt is one thing, but getting it through misinformation and lies of the media is a tragedy for Sweden and the Swedes and it’s serious too. Fortunately, there is no corresponding “swede-phobia” in Russia, however, the Russian mass media and the Russians in general begin perceive us as ridiculous, gullible turncoats due our media and our politicians silly russophobia , and this is not good for our future relationship. Thus, one can safely say that it is the media and the politicians who perpetuate the russophobia and hatred in Sweden. This is likely on foreign masters orders – just look at the ownership in Swedish media outside TV1, TV2 and SR. Look also at these quantities of former “exile” eastern Europeans who have penetrated Swedish newspaperoffices and are allowed (and even encouraged by the owners) to spread their loathsome russophobia and their lies in the newspapers unchallenged. The fact that they make Sweden a disservice they do not care about at all. It’s time for the Swedes to wake up and realize that the threat to our national sovereignty does not come from the east!

(Svenska)

Den patologiska svenska rysshetsen.

Den svenska rysshetsen – russofobin – är inget nytt fenomen även om den nu personifieras av ärke-rysshataren och landsförrädaren Carl Bildt. Nej, den har djupare anor än så. Redan på 1200-talet anföll Birger Jarl den ryska Novgorod-staten och besegrades av prins Alexander Nevskij i slaget vid Neva (varifrån också Alexander fick sitt “efternamn”). På 16- och 1700-talen härjade åter svenska kungar i österled, i Polen och Ryssland ända tills Karl XII besegrades av Peter den Store i slaget vid Poltava. Redan då passade en del lokala kosacker på att förråda sitt land och sin tsar under hövdingen Mazepa, medan andra förblev patriotiska och slogs mot inkräktarna, precis som i dag i Donbass och i Novorossiya. På 1800-talet var det dags igen, med samma misslyckande som följd liksom förut. Denna gång hämnades ryssarna genom räder längs svenska Östersjökusten och dessutom förlorade Sverige Finland till Ryssland. Märk väl att vid alla tillfällen utom ett, har det varit Sverige som gått till anfall mot Ryssland först och Ryssland har sen gått till motanfall och besegrat inkräktarna. Dessa upprepade historiska förluster ligger till grund för dagens närmast institutionaliserade rysshat i Sverige. De styrande har därefter tacksamt använt sig av “ryssen” som skrämselobjekt i sin propaganda, och svenska folket har tyvärr, i brist på objektiv information, fallit offer för detta. Det finns knappast någon svensk ledare som varit någorlunda pragmatisk, objektiv eller neutral i förhållande till Ryssland.
Kanske Olof Palme utgör ett undantag, men även detta är tveksamt. Carl Bildt däremot passade på att göra stora pengar på Rysslandsaffärer när det begav sig, under den för Ryssland katastrofala Jeltsin-tiden, utan att skämmas. Detta hyckleri har bara han själv överträffat när han frotterar sig med nazisterna i Kiev-juntan och kallar dem för “harmlösa nationalister”, trots alla bevis om motsatsen. Men så kommer han också från en släkt baltiska ryss-hatare med dunkelt förflutet.
Den svenska pressen, TV och radio, ja all massmedia har unisont fallit in i kören av Rysslands belackare som intelligensbefriade papegojor, utan att skämmas, utan att tänka och utan att bry sig om att de medvetet ljuger för svenska folket. Beställningsartiklar i dessa trovärdighetslösa skvaller-alster till media dyker ständigt upp, där det med myndig röst förklaras för folket att man ska avsky Ryssland och ryssarna, att de är farliga, odemokratiska o.s.v. Och ve den som opponerar sig mot medias lögner – då stämplas man genast som “Putinagent”, “gammel-kommunist”, “national-fascist” med mera. Media lyckas alltid lägligt gräva fram någon rysk oppositionell som beskriver hur “illa” allt är i Ryssland. Det är inte så svårt att hitta sådana personer, särskilt inte mot betalning, i ett land med 145 miljoner invånare. Att dessa personer har noll och intet värde i hemlandet och betraktas som charlataner nämner man förstås inte. Att landets president har över 85% stöd hos sitt folk förklarar vår “objektiva” massmedia med att ryssarna “inte vet sitt eget bästa” eller “är förda bakom ljuset”, till skillnad från de “allvetande” svenska medierna.
Våra falska massmedier har ett stort ansvar då de medvetet vilseleder och ljuger för svenska folket och därmed underblåser ett hat mot ett grannfolk på 180 miljoner (inräknat de som för närvarande inte bor i Ryssland). Att få rysshatet med modersmjölken, som “stackars” Carl Bildt, är en sak, men att få det via desinformation och lögner från massmedia är en tragedi för Sverige och svenskarna och det är allvarligt också. Som tur är finns det inget motsvarande “svenskhat” i Ryssland, däremot börjar rysk massmedia och ryssen i gemen att uppfatta oss som löjliga, lättlurade kappvändare p.g.a. vår medias och våra ryskhatande politikers enfald, och detta är inte bra för våra framtida relationer. Man kan alltså lugnt säga att det är massmedia och politiker som vidmakthåller rysshatet i Sverige, och detta sannolikt på utländska uppdragsgivares order – se bara på ägarförhållandena i svensk media utanför TV1, TV2 och SR. Se också på dessa mängder av före detta exil-östeuropeer som nästlat sig in i svenska tidningsredaktioner och oemotsagda tillåts (eller t.o.m. uppmuntras av ägarna) att sprida sitt vämjeliga rysshat och sina lögner i tidningarna. Att de gör Sverige en björntjänst bryr de sig inte alls om. Det är dags för svenskarna att vakna och inse att hotet mot vår nationella suveränitet inte kommer från öster.


Nikola –  Donbassföreningen. 2015-03-30

Untitled-1
Swedish media excites himself up against Russia and creates strong Russo-phobic sentiments in Sweden.
Advertisements

3 thoughts on “The pathological Swedish Russian-baiting.

  1. Osannolik smörja och som vanligt dåligt översatt från ryska. En fråga bara, på vilket sätt är Carl Bildt en landsförrädare? För att han kritiserar Putins revanschistiska politik som syftar till att återupprätta Sovjetunionens gränser och inflytande över de länder i Östeuropa vars befolkningar förtrycktes av kommunistregimer. Sluta låtsas vara en oberoende förening för Donbass. Vi vet ju att ni bara är små löjliga ryssar som sitter i Stank Petersburg.

    Liked by 1 person

  2. Gubbdjavel, du gör verkligen skäl för ditt alias (borde vara ditt riktiga namn!), “Smörjan” som du kallar det, har JAG skrivit. Kan du bemöta en enda punkt sakligt är du välkommen – men det övergår väl ditt förstånd. Putin är inte vår “vän”, han har inte befriat Novorossien (ännu i alla) från nazisterna i Kiev. Eller du kanske är så förblindad av rysshatet att du inte vill/vågar kalla dem för nazister? Åk till Donbass och se själv vem som beskjuter civila, åk till Odessa, Charkov eller Nikolaev och se vem större delen av folket väntar på ska komma och befria dem! “Vi vet att du bara är en stackars alkoholist som sitter i Washington”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s